Kit kiểm tra nhanh Ure trong thuỷ sản

Cat: UT12
Hãng sản xuất: Viện khoa học và công nghệ – Bộ công an