Kit kiểm tra nhanh Focmon trong thực phẩm – FT04

Cat: FT04
Hãng sản xuất: Viện khoa học và công nghệ – Bộ công an