Bộ kit kiểm tra nhanh hypochlirid HT04 trong dưa cà muối

Cat: HT04
Hãng sản xuất: Viện khoa học và công nghệ – Bộ công an